gototopgototop

Logotipo Arxiu Municipal de Vila-real
Arxiu Municipal de Vila-real

Normativa d'ús de l'Arxiu

NORMES DE L'AMVr

 • Reglament de l'Arxiu Municipal de Vila-real
 • Acords municipals sobre l'Arxiu Municipal

LEGISLACIÓ D'ARXIUS

 • Llei 4/1998 del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana
 • Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú: articles 37 i 38 (drets d'accés a arxius i registres)
 • Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal
 • Reial decret 1164/2002, de 8 de novembre, pel qual es regula la conservació del patrimoni documental amb valor històric, el control de l'eliminació d'altres documents de l'Administració general de l'Estat i els seus organismes públics i la conservació de documents administratius en suport diferent de l'original
 • Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
  Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica
 • Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de persones físiques pel que fa al tracte de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (DOCE L 60/16, 03/03/1994)
 • Directiva 96/9/CE del Parlament Europeu i del Consell, de l'11 de març de 1996, sobre la protecció jurídica de les bases de dades (DOCE L, 77, 27/03/1996)
 • Directiva 97/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 1997, relativa al tracte de dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les telecomunicacions (DOCE L 24, 30/01/1998)
 • Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'arxius
 • Decret 189/2005, de 2 de desembre del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Documents Administratius i el procediment de valoració, conservació i eliminació del patrimoni documental dels arxius públics
 

ARXIU MUNICIPAL DE VILA-REAL
Avg. Murà, 14. Vila-real
Teléfono: 964 54 72 20 - Fax: 964 54 72 21
Email:

 • Tenim 1 visitant en línia
 • Dissabte, 8 de Juny de 2019