gototopgototop

Logotipo Arxiu Municipal de Vila-real
Arxiu Municipal de Vila-real

Documentación Municipal: Pergaminos

Signatura Regesta Año PDF
001 Sentencia del Consell de Vila-real sobre uns pleits de les aigües de rec, resolent donar rec a tres horts de Bernat d'En Ocell, per part de Joan de Berbegal, i de G. de Senthilari, durant 5 anys, i també acorden que cascun any es netetgen totes les cequies i braçals, i que es paguen 11 diners per jovada a l'any per a tal efecte. Original, fragment 310 x 540 mm. Català, gòtica. 1307
002 Sentencia del rei Jaume II, segon la qual la vila de Vila-reali els seus moradors, no estan subjectes a les contrubucions de la vila de Borriana Original. 470 x 700 mm [manca el cantó inferior esquerre Llatí, gòtica. 1317
003 Trasllat d'una sentencia de Jaume I sobre contribucions dels infançons de Vila-real Original. 340 x 225 mm. Llatí, gotica. Pere Conques(?), notari publici... 1323
005 Establiment de censal. Pere Piquer i Martí Çanon, veins d'Onda, manmesors del testament de Maria, dona de Romeu, estableix un censal anual de 13 sous sobre un troc de terra d'horta al terme d'Onda, a Francesc Beltran, pel preu de 65 sous amb lluisme i fadiga. Original, 270 x 195 mm. Llatí. Gotica. Bonanaci de Bruscha, autoritate regia notario publico... 1334
006 Trasllat del Privilegi de rei Alfons jurisdiccio criminal sobre musulmans i nomenament d'alcaid Original. 330 x 340 mm. Llatí. Cancelleresca. Bonanat de Petra, dicti domini Regis notari. 1329
008 Compravenda de censals.Pasqual Campos i Bernarda, dona seua, i Elisenda, vidua, veins d'Onda, venen a Macia Canon i Pere Piquer un censal de 10 sous anuals, carregats sobre un tros de vinya i terra del terme d'Onda al lloc de Vilafamet, amb lluisme i fadiga, per preu de 150 sous (al vers: Compra de Censos del benefici de San Antoni de l'esglesia d'Onda. Original, 356 x 270 mm. Llatí. Gotica. Donanati de Bruscha, auctoritate Regia notari publici... 1339
010 Traslat de privilegis reials. Privilegi reial de Pere IV d'Aragó confirmant els privilegis de seus avantpasats a les viles de Vila-real i Borriana, concedint als seus pobladors les franqueses de lleuda, peatge, pes i mesura, i d'altres. Conté: 1274, 2, 20, Valencia. Privilegi de Jaume I, conegut com carta pobla de Vila-real; 1277, 7, 28, [s.d( Privilegi de Pere III, confirmant l'anterior; 1280, 1, 9, Vila-real. Privilegi de Pere III, confirmant el primer i concedint drets de pasturatge i fira; 1292, 3, 1 Barcelona. Privilegi de Jaume II, confirmació dels anteriors; 1329, 8, 12 València.Privilegi d'Alfons IV, confirmant els anteriors; 1336,09,05 València. Privilegi de Pere IV en el qual es replegen i confirmen tots els anteriors. Datum Valencie nonas septembris A.D. MCCCXXXVI. Copia, 640 x 740 mm.; llatí, gòtica; Pere Dezprats, notari publici per totum regnum Valencie; Copia: Pere Tremunt, notari (24, 5,1340) 1340
017 Apoca. Guillem Pinell, notari de València, fa àpoca de 220 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 378 sous i 8 diners. Original. 245 x 262 mm; llatí, gòtica; Pere Colom, per autoritate Regia notari per totam terram 1344
018 Compravenda. Guillem Raymon de Montcada, i Matea, esposos, nobles de València, venen a Pere Ruiz de Montoro, escuder del noble Pere de Luna, un censal de 197 s., 8 d., que s'especifiquen, pel preu de 2.865 s. i àpoca del dit preu. Original. 650 x 790 mm.; llatí, gòtica; Miquel Galí, Valencie publici notari. 1347
035 Privilegi reial. Pere IV, confirma els privilegis donats a la vila de Vila-real pels seus avanpasats i per ell mateix, per raó de la perdua de les franqueses, llibertat i bons furs, a causa de la guerra amb Pere I de Castella. Original. 250 x 380 mm. Llatí, gòtica. Michelis de Bordillo, conseller reial. 1366
037 Reconeixement de deute. Miquel Arrufat, sindic de la vila de Vila-real, reconeix que aquesta deu a Arnau Cescorts, veí de Sant Mateu, la quantitat de 3000 s. que ha prestat per pagar les necesitats de la vila. Original, 740 x 560 mm. Llatí i català, gòtica.Raymon Fonollosa, notari publici autoritate Regia per totam terram 1368
038 Acord. El consell de Vila-real i els notaris de la mateixa vila acorden donar plens poders als procuradors en totes les causes, dins del terme de la dita vila. Original, 370 x 465 mm. Llatí, gòtica.Antoni Guasch, notari publici autoritate Regia per totam terram 1368
039 Apoca. Francesca, vidua de Bonanat de Berga, veïna de València, fa àpoca de 500 s. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal de 1000 sous anuals. Original, 140 x 173 mm. Llatí, gòtica.Bernat Guillem, autoritate Regia notari publici Valencie. 1369
042 Apoca. Ximén Blasco d'Ayerbe, veí de Sagunt, fa àpoca de 150 sous,que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un violari que pertanyia a sa mare Beatriu d'Espereandreu. Original, 160 x 240 mm. Llatí, gòtica.Pere Vidal, notari publici ville Burriane autoritate Regia per totum regnum Valentinus 1371
050 Compromís entre les viles de Castelló, Almassora, Vila-real i Borriana, per tal de dirimir els conflictes del repartiment de les aigües del riu Millars, davant l'arbitri de l'infant Pere, nomenat a tal efecte àrbitre conciliador. Original, 560 x 570 mm. Llatí, gòtica cancelleresca.Bernat de Fabrica, notari publici per totam terram 1375
051 Apoca. Ximen Blasco d'Ayerbe, veí de Morvedre, procurador de sa mare, Beatriu Despereandreu [de Pere Andreu], fa àpoca de 1500 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat en concepte d'un violari de 3000 sous. Original, 175x295 mm. Llatí, gòtica.Jaume Garriga, notari publici Villeregalis. 1375
052 Traslat de privilegi. Traslat fet del privilegi de Pere IV, que davant la reclamació dels recapatador de l'impost del casament de la infanta Elionor, eximeix a la vila de Vila-real del dit impost. Copia, 300 x 325 mm. Llatí. Arnau Moliner, autoritate Regia notari publici per totam terram..Copia: Bernat Ros, notari (13, 10, 1375) 1375
053 Apoca. Jaume Sentilari, ciutadà de València, procurador de Guillem Loreta, senyor de Bellaguarda, fa àpoca de 840 sous que la vila de Vila-real li ha pagat. Original, 215x265 mm. Català, gòtica.Marc de Calaceyt, autoritate Regia notari per totam terram 1375
054 Recaptació d'impostos. Compareixença del sindic de Vila-real, Pere Cavaller, notari, davant dels comissaris recaptadors de l'impost del maridatge de la infanta Elionor, Pere Guillem Català, cavaller,i Francesc Marrades, presentant un privilegi de Pere IV, datat a Menorca el 29 juliol del1375, eximint a Vila-real del dit impost. Original, 300 x 430 mm. Llatí, gòtica.Bernat Ros, notari publici autoritate Regia per totam terram 1375
055 Apoca. Sebastià Despont, verguer de la cort de la Governació del Regne de Valencia, fa àpoca de 167 sous 2 diners,que la vila de Vila-real li ha pagat per un deute amb Blay de Roures, escrivà de la dita cort, i de 17 sous pel seu salari. Original, 200 x 270 mm. Català, gòtica.Martí de Calaceyt, autoritate Regia notari publici per totam terram 1375
056 Apoca. Arnau Arç, batlle de Vila-real, fa àpoca de 1666 sous 8 diners , que la vila de Vila-real li ha pagat en concepte de redit d'un deute de 5000 sous. Original, 180x225 mm. Llatí, gòtica. Jaume Garriga, notari publici Villeregalis. 1376
057 de na Gala) Apoca. Gala, vidua de Arnau Ascer, veïna del terme de Forcall, fa àpoca de 100 sous, que la vila de Vila-realli ha pagat. Original, 200x217 mm. Català, gòtica.Pere Terrica, notari publici Morelle. 1376
058 Apoca. Arnau Cestoris, veí de Sant Mateu, fa àpoca de 300 sous, que la vila de Vila-real li pagat per un deute de 300 sous. Original, 182x228 mm. Llatí, gòtica.Domenec Marc, notari publici Villaregalis. 1376
059 Apoca. Arnau Cestoris, veí de Sant Mateu, fa àpoca de 2450 sous, 5 diners que la vila de Vila-reals li ha pagat d'un deute de 3000 sous. Original, 270 x 300 mm. Llatí, gòtica. Salvador Cogomar, notari publici autoritate Regia per totam terram 1376
060 Apoca. Calaceyta, vidua del notari Domenec Sentís, veïna de Vila-real, fa àpoca de 1200 sous que li ha pagat la vila de Vila-real. Original, 125x240 mm. Llatí, gòtica.Marc de Calaceyt, autoritate Regia notari per totam terram 1376
061 Partició de bens. Sentencia de particio dels bens que tenien en régimen de germania Guillem Tibó i la seua muller Sibilia, veins d'Almassora, per no considerar-se aquesta obligada a pagar les grans deutes del seu marit. Original, 300 x 430 mm. Català, gòtica. Domenec Sunyol, notari publici Almaçore. 1377
064 Privilegi reial. Privilegi de Pere IV a Vila-real, per que puga retenir la peita, cena i censals, així com el terç del delme, fins que es cobren els 2772 sous, 6 diners censals, que la vila va carregar per al dit rei; i li otorga la gràcia de que no puga ser separada de la corona. Original, 700 x 522 mm. Llatí, gòtica.Bonanat Egidi, domini regis scriptoris eiusque autoritate per totam terram et dominacionem suam notari publici. 1381
066 Apoca. Jaume Minus, notari de València, fa àpoca de 50 sous, que la vila de Vila-reals li ha pagat en concepte dels 100 sous de salari que li deu. Original, 155x200 mm. Llatí, gòtica. Marc de Calaceyt, autoritate Regia notari per totam terrams 1384
067 Apoca. Nicolau Palacia i Mancella, esposos, veíns de Vila-real, fan àpoca de 1.000 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat en concepte de la venta d'un censal de 83 sous 4 diners. Original, 145x165 mm. Llatí, gòtica. Marc de Calaceyt, autoritate Regia notari per totam terram 1384
068 Apoca. Bernard Mulet, mestre obrer, fa àpoca de 3900 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat com part dels 17000 sous que li deu per bastir el mur del raval de Santa Llúcia Original, 195x280 mm. Llatí, gòtica.Marc de Calaceyt, autoritate Regia notari per totam terram 1384
070 Apoca. Francesc Agramunt, veí de Castelló, i hereu de Raymon Monreal i Elvira, esposos veïns de Benasal, paga per raó d'un censal 375 sous a Bernat Sinder, col.lector de la peyta de Vila-real Original, 220 x 200 mm. Llatí, gòtica. Nadal Gombau, autoritate Regia notari publici per totam terram 1388
071 Apoca. Arnau Boig, blanquer de València, fa àpoca de 500 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 1000 sous, pertanyent a Francesca. Original, 160 x 195 mm. Llatí, gòtica.Jaume Vives, notari publici autoritate ilustrissimi domini Regis Aragonum. 1389
072 Apoca. Aznar Pardo de la Casta, cavaller de València, fa àpoca de 18 florins, i 15 florins del principal, 106 s. 4 d. de redits de peyta, i 30 s. 8 d. redits que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 500 s. Original, 170 x 260 mm. Llatí, gòtica.Domenec Marc, notari publici per totum regni Valencie. 1389
073 Apoca. Guillem Castelló, veí de Borriana, fa àpoca de 250 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat. Original, 142 x 140 mm. Llatí, gòtica.Guillem Gerau, notari publici Ville Burriane. 1389
074 Apoca. Bernat Blanch, doctor en lleis de València, fa àpoca de 500 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 1000 sous. Original, 146 x 190 mm. Llatí, gòtica. Jaume Vives, notari publici autortate Regia per totam terram 1389
075 Apoca. Angelina, vidua de Nicolau de Valleriola, veïna de València , fa àpoca de 500 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 1000 sous. Original, 197 x 150 mm. Llatí, gòtica.Jaume Vives, notari publici autoritate ilustrisimi domini Regis Aragonum. 1389
076 Apoca. Angelina, vidua de Nicolau de Valleriola, veí de València, fa àpoca de 500 s.,que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 165 x 200 mm. Llatí, gòtica. Jaume Vives autoritate Regia notari publici per totam terram 1389
077 Apoca. Francesc Aguilar, veí de València, fa àpoca de 500 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 168 x 217 mm. Llatí, gòtica.Jaume Vives, notari publici autoritate regia per totam terram 1389
078 Apoca. Arnau Ayç, veí de Vila-real fa àpoca de 300 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un cesal de 300 sous. Original, 180 x 210 mm. Llatí, gòtica.Marc de Calaceyt, 1389
079 Apoca. Antonia, dona de Bernat Panilla, veïna de Castelló, fa àpoca de 500 sous, que la vila de Vilareal li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 160 x 224 mm. Llatí, gòtica.Bernat Pelegrí, notari publici ville Catilionis. 1389
080 Apoca. Francesc Miró, mercader de València fa àpoca de 25 ll.,que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 135 x 215 mm. Llatí, gòtica. Jaume Vives, notari publici autoritate regia per totam terram 1389
081 Apoca. Francesc Peris, veí de València, fa àpoca de 1000 s., que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 1000 s. Original, 143 x 187 mm. Llatí, gòtica. Jaume Vives, autoritate Regia notari publici per totam terram 1389
082 Apoca. Marc de Calaceyt, notari de Vila-real, fa àpoca de 100 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 100 sous. Original, 150 x 245 mm. Llatí, gòtica. 1389
083 Apoca. Francesc Aguilar, veí de València fa àpoca de 250 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 500 sous. Original, 145 x 200 mm. Llatí, gòtica. Jaume Vives, notari publici autoritate regia per totam terram 1389
084 Apoca. Ferran de Calaceyt, veí de Vila-real, fa àpoca de 100 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 190 x 200 mm. Llatí, gòtica. Domenec Marc, notari publici per totum Regni Valencie. 1389
085 Apoca. Arnau de Vilarnau, veí de València, fa àpoca de 1000 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 1000 sous. Original, 145 x 230 mm. Llatí, gòtica. Jaume Vives, notari publici autoritate ilustrisimi domini Regis Aragonum. 1389
086 Apoca. Violant, dona de Aznar Pardo de la Casta, fa àpoca de 750 s.,que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 1500 s. Original, 145 x 190 mm. Llatí, gòtica. Jaume Vives, notari publici autoritate regia per totam terram 1389
087 Apoca. Francesc Agramunt, prebere de Castelló, fa àpoca de 365 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 192 x 188 mm. Llatí, gòtica. Bernat Pelegrí, notari publici Ville Castilionis. 1389
088 Apoca. Bernat Muncans, rector de Villamalur, fa àpoca de 500 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 1000 sous pertanyent a Guillamona, veïna de Gandia. Original, 143 x 350 mm. Llatí, gòtica. Roderic Martorell, autoritate Regia notari per totam terram 1389
089 Apoca. Berenguer de Peremola, procurador de Pere Fabra, veí de València, fa àpoca de 750 s.,que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 1500 s. Original, 168 x 206 mm. Llatí, gòtica.Raymon Martorell, Regia autoritate notari publici Valencie. 1389
090 Apoca. Martí Contillo veí de València, fa àpoca de 500 s.,que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 190 x 190 mm. Llatí, gòtica.Raymon Martorell, Regia autoritate notari publici Valencie. 1389
091 Apoca. Guillamona, viuda de Bernat Pamies, veïna de Gandia, fa àpoca de 500 s.,que la vila de Vilareal li ha pagat pel concepte d'un censal de 1000 s. Original, 190 x 203 mm. Llatí, gòtica. Raymon Martorell, Regia autoritate notari publici Valencie. 1389
092 Apoca. Arnau Boig, veí de València, fa àpoca de 500 s.,que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 1000 s. Original, 185 x 212 mm. Llatí, gòtica.Raymon Martorell, Regia autoritate notari publici Valencie. 1389
093 Apoca. Ferran de Calaceyt, veí de Vila-real fa àpoca de 83 s. 4 d.,que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 135 x 235 mm. Llatí, gòtica.Bernat Pineda, autoritate Regia notari publici per totam terram 1389
094 Apoca. Angelina, vidua de Nicolau Valleriola, veïna de València, fa àpoca de 500 s.,que la vila de Vilareal li ha pagat pel concepte d'un censal de 1000 s. Original, 140 x 220 mm. Llatí, gòtica. Raymon Martorell, Regia autoritate notari publici Valencie. 1389
095 Apoca. Arnau Pardo de la Casta, cavaller de València, fa àpoca de 750 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 1050 sous. Original, 160 x 225 mm. Llatí, gòtica. Raymon Marcel.lí, Regia autoritate notari publici Valencie. 1389
096 Apoca. Francesc Miró, mercader de València, fa àpoca de 250 s.,que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 500 s. Original, 155 x 250 mm. Llatí, gòtica. Jaume Vives, notari publici autoritate regia per totam terram.. 1389
097 Apoca. Francesc Aguilar, veí de València, fa àpoca de 500 s.,que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 175 x 256 mm. Llatí, gòtica. Raymon Martorell, Regia autoritate notari publici Valencie. 1390
099 Apoca. Miquel Arrufat, veí de Vila-real, fa àpoca de 1500 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 1500 sous. Original, 175 x 250 mm. Llatí, gòtica.Marc de Calaceyt, autoritate Regia notari per totam terram 1390
110 Nomenament de procurador. Maria, dona de Joan Rovira, veïns de Vila-real, nomena procurador al seu marit, per tal de cobrar certes quantitats que li deuen per la seua herencia. Original, fragment 330 x 420 mm. Llatí, gòtica; ? Aragonés, notari publici Villeregalis. 1395
115 Convocatoria. Reunió del sindic de Vila-real, Marc de Calaceyt, amb el col.lector del bisbat de Tortosa, Elies de Garreto, per tal de subsanar les diferències hagudes en la recaptació del subsidi eclesiastic Original, 400 x 240 mm. Llatí, gòtica. Pere Sunyol junior, notari publici Dertuse et autorite Regia. 1397
116 Apoca. Berenguer de Peramola, procurador de Pere Fabra, veí de València, fa àpoca de 750 s.,que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 1500 s. Original, 170 x 223 mm. Llatí, gòtica.Jaume Vives, notari publici autoritete regia notari per totam terram. 1398
117 Apoca. Bernat Blanch, advocat de València, fa àpoca de 500 s.,que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 1000 s. Original, 190 x 190 mm. Llatí, gòtica. Raymon Martorel, notari. 1398
125 Nomenament de sindic. El consell de la vila d'Onda, nomena sindics a Miquel Falcó, rector de l'esglesia de Soller, i els notaris Joan Espigol de Burriana, Guillem Agramunt de Castelló, Antoni Pasqual de València, i a Joan Desperta d'Onda, per tal que medien davant l'audiencia papal pel conseguir el mer i mixt imperi reial, contra el domini del Maestre de Montesa. Original, fragment 305 x 465 mm. Llatí, gòtica. 1407
126 Apoca. Pere Joan, clavari general del Regne de València, fa àpoca de 9.096 sous, que la vila de Vilareal li ha pagat en concepte del compartiment del l'impost de la Generalitat. Original, 150 x 255 mm. Llatí, gòtica. Ferrer Colomer, notari publici Regia autoritate per totam terram 1408
127 Apoca. Domenec Baldira, sots-colector de la diòcesis de Tortosa, fa àpoca de 50 sous, moneda de Barcelona, que la vila de Vila-real li ha pagat en concepte de la primicia. Original,150x255 mm. Llatí, gòtica.Bernard Vicent, notari publici Dertuse Regiaque autoritate. 1408
128 Apoca. Pere Joan, clavari general del Regne de València, fa àpoca de 1096 sous, 4 diners, que la vila de Vila-real li ha pagat en concepte de compartiment de l'ímpost de la Generalitat. Original, 175x215 mm. Llatí, gòtica. Guillem Ferrer, autoritate Regia notari publici per totam terram 1409
129 Apoca. Domenec Baldira, sots-colector de la diòcesis de Tortosa, fa àpoca de 50 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat en concepte del delme i la primicia. Original, 157x147 mm. Llatí, gòtica.Antoni Caix, Regia autoritate notari publici per totam terram 1410
130 Apoca. Domenec Baldira, sots-colector de la diòcesis de Tortosa, fa àpoca de 50 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat en concepte del delme i la primícia Original, 140x280 mm. Llatí, gòtica.Pasqual Pellicer, notari publici Dertuse ac Regia autoritate. 1410
132 Apoca. Joan Mercader, doctor en lleis i batlle general del Regne de València, fa àpoca de 300 florins d'or , que la vila de Vila-real li ha pagat en concepte d'un subsidi al rei, per tal de pagar a 400 soldats. Original, 160x230 mm. Llatí, gòtica.Sanxo Sanxez, autoritate Regia notari publici per totam terram 1413
135 Reconeiximent de deute. Bertomeu Castelló i Elvira, esposos, veïns d'Onda, reconeixen que li deuen a Francesca, vidua de Blai, veïna del lloc de Bonretorn, 416 s. per la compra d'uns porcs Original, 210 x 410 mm. Llatí, gòtica.Miquel Piquer, autoritate illustrissimi domini Regis Aragonum. 1415
136 Sentencia de l'infant Joan sobre dret de fadiga Original. Autografa, 460 x 320 mm. Tallat pel signum del notari. 1417
138 Compravenda. Gabriel Malet, hereu del difunt Jaume Lombart, i Pere Despont, procurador del clergat d'Almassora, venen a Elisenda, vidua de Salvador Dezpont, veïna d'Almassora, unes cases pel preu de 100 florins d'or, moneda d'Aragó. Original, 490 x 600 mm. Llatí, gòtica.Salvador Mateu, Notari publici Autoritate Regia per totam terram 1418
142 Compravenda. Arnau Sentadina i Matea, esposos, veïns de Vila-real, venen a Isabel Arrufat, un hort pel preu de 200 sous. Apoca del dit preu. Original, fragment 570x310 mm. Llatí, gòtica. Antoni Puiart, autoritate Regia notari publici per totam terram 1422
147 Apoca. Joan Mercader, batlle general del Regne de València, fa àpoca de 1000 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 165 x 215 mm. Llatí, gòtica. Joan Agostí, autoritate Regia notari publici per totam terram 1433
149 Apoca. Bernat Çaera, justicia de Sant Mateu, fa àpoca de 310 sous, que la vila de Vila-realli ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 205 x 193 mm. Llatí, gòtica.Lluís Gil, notari publici Villeregalis 1433
150 Apoca. Domenec, metge de l'Alcora, fa àpoca de 400 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 130 x 200 mm. Llatí, gòtica.Lluis Gil, notari publici Villaregalis. 1433
151 Apoca. Felip Merí, veí de Castelló, fa àpoca de 466 sous 8 diners, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 125 x 190 mm. Llatí, gòtica.Guillem Ocelló, notari publici autoritate Regia per totum regnum Valencie. 1433
153 Apoca. Pere Clariana, notari de València fa àpoca de 50 sous, que li ha pagat la vila de Vila-real, pel seu salari. Original, 170x220 mm. Llatí, gòtica.Guillem de Pomareda, autoritate Regia notari publici Valencie. 1441
154 Quitament de Censal. La vila de Vila-real, fa quitament de 240 s. censal, propietat d'un benifet de l'esglesia parroquial de la vila, fundat pel difunt Bertomeu Galceran, els pratrons del qual son Ferrer Sentadina i Pere Sentadina, pel preu de 4.000 s. Original, 335 x 446 mm. Llatí, gòtica.Lluís Egidi senioris, notari publici Villeregalis 1442
155 Apoca. Lluís Egidi senior, notari de Vila-real, fa àpoca de 150 sous, que li ha pagat la vila de Vila-real pel preu d'un censal. Original, 100x245 mm. Llatí, gòtica.Bernard Cortés, Autoritate Regia notari publici per totam terram 1442
156 Apoca. Guillem Moragues, ciutadà de València, fa àpoca de 650 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 190x200 mm. Llatí, gòtica. Joan de Calaceyt, Regia autoritate notari publici per totam terram 1442
157 Apoca. Caterina, vidua d'Andreu Aiç, veí de Vila-real, fa àpoca de 423 sous 5 diners, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal de 750 sous. Original, 97x257 mm. Llatí, gòtica.Jaume Garriga, notari publici Villeregalis. 1442
158 Apoca. Mateu Narbonés, doctor en lleis de Vila-real, fa àpoca de 2195 sous 8 diners que li ha pagat la vila de Vila-real, per diversos censals. Original, 152x263 mm. Llatí, gòtica.Luís Egidi senior, notari publici Villeregalis. 1442
159 Apoca. Francesca, dona de Domenec Querol, veïna de Vila-real, fa àpoca de 9 lliures de Arnau Spelt, veí de Vila-real, preu d'una terra de regadiu, situada al terme de Vila-real. Original, 320 x 330 mm. Llatí, gòtica.Bernat Cortés, notari publici per totam terram 1445
164 Quitament de censal. Jaume de Sentvicent, notari de Vila-real, fa àpoca de 150 lliures que la vila de Vila-real li ha pagats, pel quitament d'un censal de 146 sous. Original, 180 x 300 mm. Llatí, gòtica. Lluís Egidi senior, notari publici Villaregalis. 1457
165 Apoca. Felip de Vesach, veí de València, procurador de Joan Vives, veí de València, tutor de Guillem Miquel, veí de Castelló, fa àpoca de 859 sous 10 diners, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 175 x 335 mm. Llatí, gòtica.Bertomeu Roqua, Regia autoritate notari publici Valencie ac per totam terram... 1458
167 Quitament de censal. Vicenta, Vidua de Baltasar Montull, veïna de Vila-real fa àpoca de 500 sous, que la vila de Vila-real li ha pagats, pel quitament d'un censal pel preu de 1000 sous. Original, 388 x 328 mm. Llatí, gòtica. Jaume de Sentvicent, autoritate Regia notari publici per totam terram. 1460
168 Apoca. Nicolau Alfons veí de València, comissari del Batlle general R. València, fa àpoca de 150 sous, que la vila de Vila real li ha pagats en concepte de peyta, cena d'abcencia. Original, 160 x 182 mm. Llatí, gótica. Jaume de Santvicent, autoritate Regia notari publici per totam terram... 1460
169 Apoca. Joan Taraçona, porter del Consell del Governador de la Vila de Castelló i diputat general del Regne de València, fa àpoca de 226 sous 8 diners, que li han pagat la vila de Vila-real per deute a Dalfach Marines, veí de València. Original, 160 x 220 mm. Llatí, gòtica. Jaume de Santvicent, Regia autoritate notari publici per totam terram... 1460
170 Apoca. Francesc Lluís Mascarell, batlle de Vila-real, rebedor del redit reial en la dita vila, fa àpoca de 500 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel dret de la sal i cena d'absencia, i de 100 sous per la peyta reial. Original, 165 x 163 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1463
173 Apoca. Jaume Rossell, doctor en lleis de València, rebedor de les claveries de les ciutats i viles reials, fa àpoca de 60 lliures, per raó de contribuir al subsidi reial per tal de pagar el sou a trecents genets durant tres mesos. Original, Llatí, gòtica. Jaume Navarro, Regia autoritate notari publici Valencie ac per totam terram... 1477
174 Carregament de censal. La vila de Vila-real, carrega un censal de 400 sous, a Jaume Montull, batlle de Vila-real, pel preu de 8000 sous. Original, 730 x 620 mm. Llatí, gòtica.Jaume de Sentvicent, ... 1478
175 Traslat de privilegis reials de Jaume I, Pere III i la regina Elionor concedints als pobladors de Borriana i Vila-real franqueses de lleuda, peatge, pes i mesura, i d'altres. Conté: Privilegi de Jaume I, conegut com carta pobla de Burriana (1271,11,1 Borriana.); Privilegi de Jaume I, conegut com segona carta de pobla de Burriana ( 1273, 1, 1 Barcelona); Privilegi de la regina Elionor concedint a la vila de Borrina les franqueses de lleuda, peatge, pes i mesura, i les de mig peatges de les viles d'Albarrasí i Terol (1339, 5, 4 ,Burriana); Privilegi de Jaume I, conegut com la carta pobla de Vila-real ( 1274,02,20 Valencia); Privilegi de Pere III, confirmant tots els anteriors i concedint exempció de lleuda i peatge a Vila-real (1277, 7, 28). Copia autoritzada, 315 x 700 mm. Llatí, gòtica. Pere Gil, notari publici Villeregalis. 1480
176 Apoca. Pere Compte, pedrapiquer de València, fa àpoca de 300 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel treball d'obrar l'esglesia de Vila-real. Original, 160 x 260 mm. Llatí, gòtica. Lluís Gil, notari publici Villeregali 1480
177 Apoca d'afermament de Francesc Cetina, argenter de Valencia, per fer una custodia per l'esglesia de Vila-real Original. Autografa. 215 x 160 mm. Llati. Gotica. Guillem Exernit, notari publici Valentie... 1480
178 Apoca. Francesc Cetina, argenter de Valencia, reconeix haver rebut dels justicia, jurats i el vicari Nicolau Barbera les 8 lliures, 8 sous, 2 diners que restaven de les 88 lliures, 8 sous, 2 diners, per l'argent i or de la custodia. Original. Autografa. 215 x 160 mm. Llati. Gotica. Guillem Exernit, notari publici Valentie... 1480
179 Apoca. Pere Compte, pedrapiquer de València, fa àpoca de 1700 sous, que la vila de Vila-real li ha pagats, pel treball d'obrar l'esglesia de Vila-real. Original, 175 x 275 mm. Llatí, gòtica. Lluís Gil, notari publici Villeregalis. 1481
180 Apoca. Jaume Montull, comissari reial recaptador del RegneValència, fa àpoca de 1000 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat, per la peyta. Original, 170 x 245 mm. Llatí, gòtica. Lluís Gil, menor, notari publici Villeregalis. 1481
181 Apoca. Pere Compte, pedrapiquer de València, fa àpoca de 400 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel treball d'obrar l'esglesia de Vila-real. Original, 160 x 270 mm. Llatí, gòtica. Lluís Gil, menor, notari publici Villeregalis. 1481
182 Apoca. Pere Compte, pedrapiquer de València, fa àpoca de 665 sous, que la vila de Vila-real li ha pagats pel treball d'obrar l'esglesia de Vila-real. Original, 160 x 250 mm. Llatí, gòtica. Lluís Gil, menor, notari publici Villeregalis. 1481
183 Apoca. Pere Compte, pedrapiquer de València, fa àpoca de 654 sous 5 diners, que la vila de Vila-real li ha pagats del total de 28.000 sous per l'obra de l'esglesia de Vila-real. Original, 160 x 250 mm. Llatí, gòtica. Pere Gil, notari publici Villeregalis. 1482
184 Apoca. Pere Compte, pedrapiquer de València, fa àpoca de 3.345 sous, que la vila de Vila-real li ha pagats, del total de 28.000 sous, per la frabrica de l'esglesia de Vila-real. Original, 155 x 213 mm. Llatí, gòtica. Pere Gil, notari publici Villeregalis. 1483
185 Apoca. Jaume Montull, batlle de Vila-real, fa àpoca de 400 sous censals que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal carregat per 8000 sous. Original, 216 x 243 mm. Llatí, gòtica. Pere Gil, notari publici Villeregalis, 1483
187 Apoca. Tomas Matamoros, advocat de Vila-real, fa àpoca de 100 lliures i mitja, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal de 125 sous. Original, 225 x 225 mm. Llatí, gòtica. Pere Gil, notari publici Villeregalis. 1485
188 Apoca. Joan Ojosnegros, pintor d'Onda, fa àpoca de 30 lliures i mija, que la vila de Vila-real, per la despesa de les claus darreres de lésglesia major de la dita vila. Original, 140 x 220 mm. Llatí, gòtica. Pere Gil, notari publici Villeregalis. 1485
189 Apoca. Pere Compte, pedrapiquer de València, fa àpoca de 4378 sous 8 diners, amb que la vila de Vila-real li ha pagats el total de la fabrica de l'esglesia de Vila-real. Original, 170 x 225 mm. Llatí, gòtica. Pere Gil, notari publici Villeregalis. 1485
191 Apoca. Biquel Bota, verguer de la cort del Mestre Racional del Regne de València, fa àpoca de 100 lliures que la vila de Vila-real ha pagat, en concepte del casament de la infanta Isabel amb el princep de Portugal. Original, 270 x !97 mm. Català, gòtica. Pere Gil, notari publici Villeregalis. 1491
192 Apoca. Martí Gimeno Ros, doctor en lleis, clavari de la cort general, fa àpoca de 78 lliures, 11 sous; restants d'un deute de 141 lliures, 1 sou. Original, 145 x155 mm. Llatí, gòtica. Lluís Espinal, notari publici Valencie. 1492
193 Prestec de 11.000 sous que la vila de Vila-real fa als llocs i alqueries de Fanzara i la serra d'Eslida. Copia, 720 x 600 mm. Llatí, humanística. Lluís Diprans, notari publici civitatis Valencie domini curi civilis dita civitatis. Miquel Perez, notari (copia: 1493,10, 8). 1493
194 Apoca. Martí Gimeno Ros, doctor en lleis, clavari de la cort general, fa àpoca de 141 lliures, 9 sous; degudes a la cort general. Original, 130 x 205 mm. Llatí, gòtica. Lluís Espinal, notari publici Valencie. 1493
195 Apoca. Martí Gimeno Ros, doctor en lleis, clavari de la cort general, fa àpoca de 141 lliures 9 sous, degudes a la cort general Original, 130 x 140 mm. Llatí, gòtica. Lluís Espinal, notari publici Valencie. 1494
196 Apoca. Jaume Montull, batlle de Vila-real, fa àpoca de 1500 sous,que la vila de Vila-real li ha pagat per la peyta, cena d'absencia, Original, 216 x 243 mm. Llatí, gòtica. Pere Gil notari publici Villeregalis, 1495
197 Apoca. Andrés Valles, obrer de Vila-real, procurador de Pere Compte, pedrapiquer de València, fa àpoca de 123 sous 2 diners, que la vila de Vila-real li ha pagat, per l'obra de l'esglesia de Vila-real, que resten del preu de 28000 sous. Original, 245 x 235 mm. Llatí, gòtica.Pere Gil, notari publici Villeregalis, 1495
201 Traslat de privilegis reials. Conte: : Privilegi de Jaume I, carta de poblament de Borriana (1261,11,1); Privilegi de Jaume I a la vila de Borriana, enfranquint-la de pagar peyta i lleuda (1263, 1, 1 ); Privilegi de la regina Elionor a la vila de Borriana, donant les franqueses de la lleuda, peatge, pes i la mesura, i els mig peatges de les viles d'Albarrasí i Terol1(1339, 5, 4); Privilegi de Jaume I, carta de poblament de Vila-real (1247, 3, 1); Privilegi de Pere III, a la vila de Vila-real, concedint les franqueses de la lleuda i el peatge (1277, 7, 27 Copia autoritzada, 270 x 500 mm. Llatí, humanística. Pere Gil, autoritate Regia notari publici per totam terram.. 1503
204 Benifet. Sans de Asquere, prebost i prior del claustre de la su vacant de Tortosa, atorga a Pere de Juneda, prebere de Vila-real, un benifet sense mises a l'esglesia parroquial de Vila-real, fundat per Bertomeu Juneda. Original. Autograf. 260 x 273 mm. Llatí. Humanistica. 1516
208 Apoca. Miquel Boques, mercader de Benicarló, mestre de Montesa i comissari reial colector del dret de la sal. fa àpoca de 22 lliures, 17 sous, 6 diners que la vila de Vila-real li ha pagat pel dit dret. Original, 280 x 180 mm. Català, humanística. 1521
209 Apoca. Francesc Montull, comendador de l'ordre de Santiago, veí de Vila-real, fa àpoca de 200 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 193 x 210 mm. Llatí, humanística. Guillem Guimera, publici Regia autoritate notari per universam terram 1528
210 Apoca. Francesc Montull, comendador de l'ordre de Santiago, veí de Vila-real i procurador de sa mare Isabel Montull de Cucaló, fa àpoca de 300 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 252 x 180 mm. Llatí, humanística. Guillem Guimera, publici Regia autoritate notari per universam terram 1528
211 Apoca. Guillem Avinyó, mercader de Morella, procurador de Blai Verga, mercader de Cinctorres, fa àpoca de 333 sous, 4 diners, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 190 x 245 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinent, publici Regia autoritate per aragonum et Valencie regna notari. 1529
212 Apoca. Guillem Avinyó, mercader de Morella, procurador de Blai Verga, mercader de Cinctorres, fa àpoca de 389 sous 4 diners, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 170 x 245 mm. Llatí, humanística.Miquel Avinent, publici Regia autoritate per aragonum et Valencie regna notari. 1529
213 Apoca. Guillem Avinyó, mercader de Morella, procurador de Blai Verga, mercader de Cinctorres, fa àpoca de 525 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 195 x 208 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinent, publici Regia autoritate per aragonum et Valencie regna notari. 1529
214 Apoca.Guillem Avinyó, mercader de Morella, procurador de Blai Verga, mercader de Cinctorres, fa àpoca de 175 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 175 x 245 mm. Lllatí, humanística. Miquel Avinent, publici Regia autoritate per aragonum et Valencie regna notari. 1529
215 Apoca. Miquel Rocafort, agricultor de Vila-real, fa àpoca de 200 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal de 400 sous. Original, 172 x 222 mm. Llatí, humanistica. Francesc Mascarell, publici Regia Valentinaque autoritatibus notarii Civitatis et Regni Valencie. 1529
216 Apoca de (Francesc) Mascarrell, notari de Vila-real, clavari i recolector dels redits i pagador de les pensions dels censals de les viles reials de Morella, Castelló, Vila-real i Peniscola pera la recluta d'un exercit contra els agermanats, de 2.953 sous, 4 diners pagats per Lluis Boteller i de Oliver, batle de Peniscola de la claveria de l'any 1530. Original, 250 X 201 mm. Llatí. Humanistica. Miquel Avinent, publici regia autoritate per .... 1532
217 Apoca. Miquel Forner, paraire de Vila-real, i tutor de Joan Bago menor, herue de Joan Bajo, cequier de la vila, fa àpoca de 26 sous, 9 diners.pel cequiatge del 1522 que el peraire Joan Muntalbà, comissari per la venda dels bens dels agermanats, ha pagat del dit dret Original, 217 x 165 mm. Català, humanística. Francesc Mascarell, publici Regia autoritatibus notari civitatis et regni Valencie. 1532
219 Quitament d'un censal de 48 lliures fet per Joan Palau a la vila de Vila-real Original. Llatí, Humanistica, Lluis Mascarrell 1538
220 Apoca. Per Sans, rector de l'esglesia de Catí, veí de Vila-real, procurador del seu germà Guillem Galceran Sans, fa àpoca de 340 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 176 x 231 mm. Llatí, humanística. Lluís Mascarell, pulbici Regia valentinaque autoritatibus notari Civitatis et Regni Valencie, ac per universam terram... 1539
221 Apoca. Miquel Rocafort, agricultor de Vila-real, fa àpoca de 100 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 160 x 236 mm. Llatí, humanística. Francesc Mascarell, publici Regia valentinaque autoritatibus notari Civitatis et Regni Valencie, ac per universam terram. 1540
222 Apoca. Miquel Rocafort, agricultor de Vila-real, fa àpoca de 200 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 146 x 272 mm. Llatí, humanística.Francesc Mascarell, publici Regia valentinaque autoritatibus notari Civitatis et Regni Valencie, ac per universam terram... 1540
223 Apoca. Miquel Rocafort, agricultor de Vila-real, fa àpoca de 105 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 162 x 273 mm. Llatí, humanística. Francesc Mascarell, publici Regia valentinaque autoritatibus notari Civitatis et Regni Valencie, ac per universam terram... 1540
224 Apoca. Miquel Rocafort, agricultor de Vila-real, fa àpoca de 100 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 156 x 238 mm. Llatí, humanística. Francesc Mascarell, publici Regia valentinaque autoritatibus notari Civitatis et Regni Valencie, ac per universam terram... 1540
225 Apoca. Per Sans, prevere de Vila-real, procurador de Isabel Sans de Montull, fa àpoca de 582 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 168 x 295 mm. Llatí, humanística.Francesc Mascarell, pulbici Regia valentinaque autoritatibus notari Civitatis et Regni Valencie, ac per universam terram... 1540
226 Apoca. Per Sans, prevere de Vila-real, procurador de Isabel Sans de Montull, fa àpoca de 368 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 182 x 295 mm. Llatí, humanística. Francesc Mascarell, pulbici Regia valentinaque autoritatibus notari Civitatis et Regni Valencie, ac per universam terram... 1540
227 Apoca. Per Sans, prevere de Vila-real, procurador del seu germà Guillem Galceran Sans, veí de Catí, fa àpoca de 350 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 175 x 240 mm. Llatí, humanística. Francesc Mascarell, publici Regia valentinaque autoritatibus notari Civitatis et Regni Valencie, ac per universam terram... 1540
228 Apoca. Isabel Montull de Cucaló, vidua de Joan Cucaló, cavaller de Segorbe, fa àpoca de 200, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 203 x 206 mm. Llatí, humanística. Francesc Mascarell, publici Regia Valentinaque autoritatibus notari... 1540
229 Apoca. Isabel Montull de Cucaló, vidua de Joan Cucaló, cavaller de Segorbe, fa àpoca de 100, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 180 x 295 mm. Llatí, humanística. Francesc Mascarell, publici Regia Valentinaque autoritatibus notari... 1540
230 Apoca. Isabel Montull de Cucaló, vidua de Joan Cucaló, cavaller de Segorbe, fa àpoca de 300, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 185 x 222 mm. Llatí, humanística. Francesc Mascarell, publici Regia Valentinaque autoritatibus notari... 1540
231 Apoca. Isabel Montull de Cucaló, vidua de Joan Cucaló, cavaller de Segorbe, fa àpoca de 500, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 190 x 207 mm. Llatí, humanística. Francesc Mascarell, publici Regia Valentinaque autoritatibus notari 1540
232 Apoca. Isabel Montull de Cucaló, vidua de Joan Cucaló, cavaller de Segorbe, fa àpoca de 47 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pel concepte d'un censal. Original, 165 x 277 mm. Llatí, humanística. Francesc Mascarell, publici Regia Valentinaque autoritatibus notari 1540
234 Censal. Pere Sans, presbiter i procurador del seu germa Galçeran Sans, vei de Catí, reb de Tomas Mascarrell, en nom de la vila de Vila-real, 329 sous, 4 diners, part dels 350 sous censals anuals Original. 261 x 220 mm. Llatí. Humanistica. Francesc Mascarrell, publici Regia et Regni Valencie ac universam ... 1541
235 Apocas de quatre censals de Miquel Rocafort, major, de 100 sous censals carregades per la vila de Vila-real Originals. 537 x 218 mm. Llatí. Humanistica. Francesc Mascarrell, publici Regia autoritate Valentinaque notarii civitatis et regni Valencia ac per totam terram... 1541
238 Apoca. Jaume Eiximenis, notari de València, procurador de Miquel Feliu, clavari reial per a les viles reials del Regne de València, fa àpoca de 105 lliures, que la vila de Vila-real li ha pagat, en concepte del servei al sa majestat. Original, 184 x 157 mm. Llatí, humanística. Melcior Bort, notari publici civitatis Valencie. 1545
239 Apoca. Jaume Estanyà, cavaller de València, procurador de Pere Massa, de Lliçana i de Carrós, hereu d'Ana Cornell, fa àpoca de 8 lliures, 7 sous, 1 diner, que la vila de Vila-real li ha pagat per les 270 lliures que Anna Cornell adelantà al mestre Lluís Garcia, clavari de la cort celebrada en Montzó en 1533, pel subsidi de Cort que li corresponia a Vila-real en el repartiment entre les viles reials del Regne de València. Original, 220 x 175 mm. Llatí, humanística. Guillem Raymon Llorenç, notari publici Valèncie. 1545
241 Apoca de Margarida Chiza de Claves, vidua de Miquel Alanes, vei d'Onda, per 15 lliures que ha rebut de Hieronim Lobregat, vei d'Onda. Original, 201 x 125 mm. Llatí. Humanistica. Gaspar Joan Perez, autoritatibus per Valencie Regna notari. 1540
242 Apoca de Jaume Cucalo, cavaller de Segorbe, procurador de la seua mare Isabel Montull de Cucalo, vidua de Joan Cucalo, per 100 sous censals rebuts de la universitat de Vila-real Original.235 X 174 mm. Llatí. Humanistica. Francesc Mascarrell, Publici Regia... 243 1548, 6, 20 Cancelació de deute. Francesc Llorens, llaurador de Nules, paga 14 lliures de propietat i 28 sous, 7 diners de prorrata a Joan Català, vei de Nules, per la dot de la seua filla Caterina. Original, 264 x 186 mm.Català. Humanistica. Joan Bonanat, autoritate regia notari Valencie Regno. 1547
244 Quitament de censal. Miquel Rocafort, magistrat, Joan Mas, jurat, i Esteve Rubert, sindic, quiten un censal de 105 sous anuals que la vila paga als germans Tomas Mascarrell, notari, i Jeroni Marc Mascarell, notari. Original, 295 x 495 mm. Llatí. Humanistica. Miquel Avinent, Regia autoritate ... Notari 1553
245 Carregament de Censal. Jaume Cucalo, cavaller, hereu d'Isabel Montull de Cucalo actualitza un censal de 400 sous anuals que la vila de Vila-real pagava a la seua mare, pel preu de 40 lliures. Original, 295 x 495 mm. Llatí. Humanistica. Miquel Avinent, Regia autoritate ... Notari 1553
246 Apoca. Miquel Rocafort, notari de Vila-real, fa àpoca de100 sous que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original. 250 x 142 mm. Llati. Humanistica. Miquel Avinent, publici Regia autoritate ... Notari. 1554
247 Apoca. Miquel Rocafort, notari de Vila-real, fa àpoca de 87 sous 6 diners, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 140 x 168 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinent publici Regia autoritate per aragonum et valencie regna notari. 1554
248 Apoca. Batiste de la Torre, verguer dels jurats de València, comissari del Mestre Racional Bernat Simó, i Antoni Real, escrivà, fan àpoca de 13 lliures, 9 sous, 4 diners, que la vila de Vila-real li ha pagat de 14 dietes per executar a la dita vila 18.250 lliures de les pensions dels anys 1549-1553 dels censals carregat per pargar el subsidi a sa magestat de 53.970 lliures que correspon a les viles de [Vila-real(, Morvedre, Morella, Borriana i Peníscola Original, 185 x 244 mm. Català, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate per totum regnum Valencie notari. 1554
249 Quitament de censal. La vila de Vila-real, quita un censal de 300 sous, de Gabriel Pinyonosa, mercader de Vila-real, pel preu de 312 lliures, 19 sous, 2 diners; de les quals 300 lliures son del preu i 12 lliures, 19 sous, 2 diners de redit. Original, 292 x 265 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinenet, publici Regia autoritate per aragonum et valencie regna notari. 1554
250 Apoca. Miquel Rocafort, notari de Vila-real, fa àpoca de 200 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 152 x 171 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinent publici Regia autoritate per aragonum et valencie regna notari. 1554
251 Apoca. Jeronim Aliaga, mercader de Valencia, col.lector reial en el Regne de València, fa àpoca de 26 lliures, 8 sous, 7 diners que la vila de Vila-real li ha pagat, pel subsidi reial de 24 lliures: 17 sous, 3 diners del redit de les cases de la vila, 7 sous, 8 diners de peyta, 3 sous de la tenda i 30 sous, 8 diners de Original, 152 x 155 mm. Llatí, humanística cursiva. Miquel Muntalbà, notari publici civitatis et regni Valencie. 1554
252 Apoca. Pere de Camino, lapicida de Vila-real, fa àpoca de 30 lliures, que la vila de Vila-real li ha pagat, per les despeses i el treball de construir unes columnes i una lápida en la façana del consell. Original, 140 x 175 mm. Llatí, humanística. Gabriel Avinent, publica regia autoritate notari. 1554
253 Apoca. Lucas Verguer, notari de València, procurador de Domenec Mascarell, notari de Vila-real, diputat reial a les Corts, fa àpoca de 146 lliures 4 sous pel servei a sa magestat. Original, 153 x 190 mm. Llatí, humanística. Narcís Ambrosi Martí, notari publici Valencie. 1554
254 Apoca. Batiste de la Torre, verguer dels jurats de València, comissari del Mestre Racional Bernat Simó, i Antoni Real escrivà, fa àpoca de 49 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat per 7 dietes per executar a la dita vila 19.382 liures de les pensions dels censals carregat per pargar el subsidi a sa magestat, per les viles de [Vila-real(, Morvedre, Morella, Borriana, Peníscola. Original, 121x 265 mm. Català, humanística. Miquel Avinent publici Regia autoritate per aragomun et Valencie regna notari. 1555
255 Apoca. Antoni Bono, veí de Vila-real, procurador del seu germà Jaume Bono, artesa de la fusta de Coves de Vinromà, magistrat de l'ordre de Montesa, fa àpoca de 126 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat, per dos rodes per a un molí fariner nomenat de Cap de Terme. Original, 142 x 173 mm. Llatí, humanística. Gabriel Avinent, publica regia autoritate notari. 1555
256 Apoca. Miquel Rocafort, notari de Vila-real, fa àpoca de 91 sous 10 diners, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 141 x 167 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinent publici Regia autoritate per aragonum et valencie regna notari. 1555
257 Apoca. Miquel Rocafort, notari de Vila-realfa àpoca de 87 sous, 6 diners, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 116 x 260 mm. Llatí, humanística.Miquel Avinent publici Regia autoritate per aragonum et valencie regna notari. 1555
258 Apoca. Joan Anyó, Egido Muntanyes, i Francesc Forner, jurats de Vila-real, fan àpoca de 300 sous que la vila de Vila-real els ha pagat per un censal corresponent al patronat de l'esglesia parroquial de Vila-real. Original, 165 x 142 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinenet, publici Regia autoritate per aragonum et valencie regna notari. 1555
259 Morella (en lo terme del lloc de) Apoca. Pere Berga, cavaller de Cinctorres, procurador de sa mare Isabel Gil Palomar i de Bergua, fa àpoca de 8 lliures, 15 sous que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 190 x 175 mm. Llatí, humanística.Lluís Sorolla, regia autoritate notari publici per totam terram 1555
260 Morella (en lo terme del lloc de) Apoca. Pere Berga, cavaller de Cinctorres, procurador de sa mare Isabel Gil Palomar i de Bergua, fa àpoca de 26 lliures, 5 sous que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 200 x 175 mm. Llatí, humanística. Lluís Sorolla, regia autoritate notari publici per totam terram 1555
261 Morella (en lo terme del lloc de) Apoca. Pere Berga, cavaller de Cinctorres, procurador de sa mare Isabel Gil Palomar i de Bergua, fa àpoca de 9 lliures, 9 sous i 4 diners que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 170 x 280 mm. Llatí, humanística.Lluís Sorolla, regia autoritate notari publici per totam terram 1555
262 Apoca. Martí Gil, prebere de Vila-real, procurador de Jaume Cucaló de Montull, cavaller de Sogorb, beneficiat en l'esglesia de Vila-real per la difunta Maria Perez de Celades, fa àpoca de 500 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat, per un censal. Original, 135 x 223 mm. Llatí, humanística.Gabriel Avinent, publica regia autoritate notari. 1555
263 Apoca. Antoni Penyaroja, justícia de Vilafranca, per manament del dit consell, fa àpoca de 1.125 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat pe un censal. Original, 215 x 252 mm. Llatí, humanística. Joan Orti, oppidi Vilefranque regia autoritate notari publici per regni Valencie. 1555
264 Apoca. Miquel Muntalbà, Vicent Ballester, i Joan Marc, jurats de Vila-real, fan àpoca de 150 sous, que la vila de Vila-real els ha donat per un censal corresponent al patronat de l'esglesia parroquial de Vila-real. Original, 142 x 165 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinet, publici Regia autoritate per aragonum et valencie regna notari. 1555
265 Quitament de censal. La vila de Vila-real quita un censal de 300 sous de Miquel Joan Balaguer, mercader de Vila-real, pel preu de 300 lliures i 14 lliures, 2 sous, 6 diners de redit. Original, 279 x 365 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinent, publici Regia autoritate per aragonum et valencie regna notari. 1556
266 Quitament de censal. La vila de Vila-real, quita un censal de 200 sous, de Gabriel Pinyonosa, mercader de Vila-real, pel preu de 200 lliures i 9 lliures, 10 sous, 9 diners de redit. Original, 245 x 363 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinent, publici Regia autoritate per aragonum et valencie regna notari. 1556
268 Quitament de censal. La vila de Vila-real, quita un censal de 100 sous, de Domenec Vicent, ferrer de Vila-real, pel preu de 100 lliures 15 sous 10 diners. Original, 242 x 315 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinenet, publici Regia autoritate per aragonum et valencie regna notari. 1556
269 Apoca. Martí Gil, prebere de Vila-real, procurador de Jaume Cucaló de Montull, cavaller de Sogorb, beneficiat en l'esglesia de Vila-real per la difunta Maria Perez de Celades, fa àpoca de 300 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat, per un censal. Original, 165 x 183 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinent, publici Regia autoritate per aragonum et valencie regna notari. 1556
270 Apoca. Martí Gil, prebere de Vila-real, procurador de Jaume Cucaló de Montull, cavaller de Sogorb, beneficiat en l'esglesia de Vila-real per la difunta Maria Perez de Celades, fa àpoca de 100 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat, pel principal d'un censal. Original, 85 x 336 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinent, publici Regia autoritate per aragonum et valencie regna notari. 1556
271 Apoca. Martí Gil, prebere de Vila-real procurador de Jaume Cucaló de Montull, cavaller de Sogorb, beneficiat en l'esglesia de Vila-real per la difunta Maria Perez de Celades, fa àpoca de 150 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat, per un censal. Original, 145 x 170 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinent, publici Regia autoritate per aragonum et valencie regna notari. 1556
272 Apoca. Martí Gil, prebere de Vila-real, procurador de Jaume Cucaló de Montull, cavaller de Sogorb, beneficiat en l'esglesia de Vila-real per la difunta Maria Perez de Celades, fa àpoca de 200 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat, per un censal. Original, 170 x 185 mm. Llatí, humanística. Miquel Avinent, publici Regia autoritate per aragonum et valencie regna notari. 1556
273 Apoca. Francesc Aymerich, sindic de Vila-real, fa àpoca de 18 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat, per dietes. Original, 115 x 175 mm. Català, humanística. Gabriel Avinent, publica regia autoritate notari. 1557
274 Apoca. Miquel Avinent, notari de Vila-real, fa àpoca de 36 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat, per dietes.en la vila de Vilareal Original, 145 x 167 mm. Català, humanística.Gabriel Avinent, publica regia autoritate notari. 1557
275 Apoca. Berenguer Mercader, batlle general del Regne de València, fa àpoca de 500 sous, que li ha pagat la vila de Vila-real pel concepte dels 1000 de la peyta reial. Original, 220 x 250 mm. Llatí, gòtica. Pere Marí, Regia autoritate notari publici Valencie acque per totam terram 1560
276 Apoca. Joan Maçana, Joan Toro i Gil Avinent, jurats de Vila-real, representants del benifet funtat per Bartomeu Galceran en l'esglesia parroquial de vila de Vila-real, fan àpoques una de 150 sous i l'altra de 300 sous, que la dita vila els ha pagat per un censal. Original [dos documnets(, 301 x 251 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1561
277 Apoca. Jaume Lagostera, fuster de València, fa àpoca de 19 lliures, que la vila de Vila-real li ha pagat pel preu de unes manyes. Original, 157 x 214 mm. Llatí, humanística.Lluís Joan Vasiero, notari publici Valencie. 1561
278 Apoca. Antoni Cucarella, ferrer de València, fa àpoca de 59 sous, que la vila de Vila-real li ha donat, 23 sous per una bona fulla de ferro per a les manyes del ferrer, i 36 sous pel preu de 12 barrenes, per a barrinar les escopetes. Original, 122 x 214 mm. Llatí, humanística.Lluís Joan Vasiero, notari publici valencie. 1561
279 Apoca de censal de Miquel Rubio, cirurgia de Valencia, vei de Vila-real, de 250 sous censals pagats per la vila de Vila-real. Original, 200 x 170 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici regia autoritate notari. 1561
280 Apoca. Gaspar de Castellví, noble de València, arrendador de la sal, a Pere Garcia, notari, fa àpoca de 26 lliures 19 sous 11 diners, que la vila de Vila-real li ha pagat pel preu de l'arrendament de la sal de la carnisseria, del corral i la tenda Original, 162 x 210 mm. Llatí, humanística. Lluís Joan Vasiero, notari publici Valencie. 1561
281 Apoca. Bernat Curió, veí de València, comissari reial per al impost de la coronació fa àpoca de 288 lliures, 18 sous que la vila de Vila-real li ha pagat pel impost de la coronació de la reina consort Na Isabel. Original, 150 x 130 mm. Llatí, humanística. Francesc Hieroni Mettaller, notari publici civitatis et regni Valencie. 1561
282 Quitament de Censal. El consell de la vila de Vila-real, fa quitament de 33 s. censals, pertanyents a Francesca Montull de Balaguer, dona de Miquel Joan Balaguer, mercader de Vila-real, pel preu de 100 ll., 11 ll. 18 s. 6 d. de pensió i prorrata. Original, 320 x 230 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1561
283 Quitament de censal. La vila de Vila-real, quita un censal de 333 sous 4 diners, que era de Francesc Lluís Mascarell, notari de Vila-real, pel preu de 100 lliures, i 9 lliures 5 diners de pensió i prorrata. Original, 405 x 290 mm. Llatí, humanística.Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1561
284 Apoca. Nicolau Berbegal, pebere de Vila-real, procurador dels clergues i prebere de l'esglesia parroquial de Vila-real, fa àpoca de 200 sous, per un censal. Original, 131 x 236 mm. Llatí, humanística. Jaume Escapotat, notari publici civitatis et regni valencie. 1561
285 Apoca. Nicolau Berbegal, pebere de Vila-real, procurador dels clergues i prebere de l'esglesia parroquial de Vila-real, fa àpoca de 266 sous 8 diners, per un censal. Original, 155 x 136 mm. Llatí, humanística. Jaume Escapotat, notari publici civitatis et regni valencie. 1561
286 Apoca. Francesc Prunyosa, panyer de Vila-real, tutor del menor Hieroni Prunyosa, teixidor de Vilareal, fa dues àpoques, una de 87 sous 6 diners, i l'altra de 87 sous 6 diners, que la dita vila li ha pagat per un censal. Original [dos documnets(, 270 x 250 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1562
287 Apoca. Francesc Prunyosa, panyer de Vila-real, tutor del menor Hieroni Prunyosa, teixidor de Vilareal, fa àpoques, una de 110 sous i l'altra de 100 sous, que la dita vila els ha pagat per un censal. Original [dos documnets(, 302 x 212 mm. Llatí, humanística.Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1562
288 Apoca. Francesc Prunyosa, panyer de Vila-real, tutor del menor Hieroni Prunyosa, teixidor de Vilareal, fa àpoques, una de 200 sous i l'altra de 120 sous, que la dita vila els ha pagat per un censal. Original [dos documnets(, 307x 210 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1562
289 Apoca. Joaquim Scrivà, cavaller de València, clavari per colectar la talla reial a les viles reials del Regne de.València, fa àpoca de 105 lliures,. 3 sous., que correspon al quart pagament del donatiu per al rei, aprobat a les corts de Montzó. Original, 215 x 170 mm. Llatí, humanística.Lluís Joan Vassiero, notari publici Valencie. 1562
290 Quitament de censal. El consell de la vila de Vila-real, fa quitament d'un censal 66 s. 8 d., pertanyent al clergat de la vila, pel preu de 200 lliures. Original, 180 x 565 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1562
292 Apoca. Mateu Moranlim, reconeix haver rebut de la vila de Vila-real 85 lliures. Original. 230 x 230 mm. Llatí. Humanistica. Jeronim Marc Mascarell, Regia auctoritate.. 1562
293 Apoca. Jaume Cifre, prebere de Vila-real, canonge i procurador del clergat de Vila-real, fa àpoca de 200 s. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 120 x 235 mm. Llatí, humanística.Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1562
294 Apoca. Francesc Vasques, mercader basc, procurador de Domenec París de Castellví i Demont, cavaller de València, Justicia General de la Sal al Regne de Valencia, fa àpoca de 27 lliures, 2 diners que la vila de Vila-real li ha pagat pel dret de 337 cases i mitja: 25 lliures, 4 sous, 9 diners; pel dret del ramat de 40 caps menors i 6 majors: 3 sous, 3 diners; pel magatzem i la carnisseria: 30 sous; 8 diners, i pel dret de la botiga i la tenda: 1 sou, 6 diners. Original, 173 x 208 mm. Llatí, humanística.Lluís Joan Vassiero, notari publici Valencie. 1562
295 Apoca. Gabriel Avinent i Francesc Prunyonosa, jurats i Vila-real i patrons del benifet de l'esglesia parroquial de Vila-real, fan àpoca de 150 s. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 155 x 165 mm. Llatí, humanística.Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1562
296 Apoca. Sanxo de Camino, lapicida de Vila-real, fa àpoca de 30 ll. que la vila de Vila-real li ha pagat per l'obra dels arcs fets al pou de la plaça publica de la vila, , i altres pous i colmenes, i els safereigs, i també el preu de la lapida Original, 165 x 145 mm. Llatí, humanística.Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1562
297 Apoca. Gabriel Avinent i Francesc Prunyonosa, jurats i Vila-real i patrons del benifet de l'esglesia parroquial de Vila-real, fan àpoca de 300 s. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 125 x 238 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1562
298 Apoca. Joaquim Scrivà de Romaní, cavaller de València, sots-delegat del braç reial, per a la sotgovernació de Della lo riu Uxó, collector dels serveis al rei aprobats a les corts de Monzó per al R.València, en l'any 1552, fa àpoca de 105 ll. 3 s. 9 d., que la vila de Vila-real li ha pagat pel quint pagament del dit servei. Original, 122 x 232 mm. Llatí, humanística. Pere Pau, notari publici Valencie. 1563
299 Apoca. Bertomeu Lluís Carcola, cavaller i doctor en lleis de Valènciaprestamista de la cort reial, fa àpoca de 21 s. 7 d. que la vila de Vila-real li ha pagat pel pagament de la cort reial. Original, 153 x 167 mm. Llatí, humanística. Lluís Joan Vassiero, notari publici Valencie. 1563
300 Apoca. Joana Figuera Capcir, vidua de Pere Capcir, veïna de Vila-real, fa àpoca de 100 s. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 197 x 168 mm Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1563
301 Apoca. Francesc Prunyonosa, mercader de Vila-real, curador de Pere Hieroni Prunyonosa, menor, fa àpoca de 87 sous,. 6 diners que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 155 x 170 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1563
302 Apoca. Francesc Prunyonosa, mercader de Vila-real, curador de Pere Hieroni Prunyonosa, menor, fa àpoca de 87 s. 6 d. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 175 x 172 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1563
303 Apoca. Francesc Prunyonosa, mercader de Vila-real, curador de Pere Hieroni Prunyonosa, menor, fa àpoca de 100 s. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 212 x 240 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1563
304 Apoca. Francesc Prunyonosa, mercader de Vila-real, curador de Pere Hieroni Prunyonosa, menor, fa àpoca de 110 s. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 203 x 205 mm. Llatí, humanística.Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1563
305 Apoca. Francesc Prunyonosa, mercader de Vila-real, curador de Pere Hieroni Prunyonosa, menor, fa àpoca de 200 s. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 190 x 203 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1563
306 Apoca. Francesc Prunyonosa, mercader de Vila-real curador de Pere Hieroni Prunyonosa, menor, fa àpoca de 120 s. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 160 x 238 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1563
307 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, fa àpoca de 350 s. que la vila de Vilareal li ha pagat per un censal. Original, 196 x 166 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1563
308 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, fa àpoca de 500 s. que la vila de Vilareal li ha pagat per un censal. Original, 214 x 205 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1563
309 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, fa àpoca de 100 s. que la vila de Vilareal li ha pagat per un censal. Original, 145 x 165 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1563
310 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, fa àpoca de 300 s. que la vila de Vilareal li ha pagat per un censal. Original, 146 x 164 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1563
311 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, fa àpoca de 200 s. que la vila de Vilareal li ha pagat per un censal. Original, 168 x 145 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1563
312 Apoca. Pere Torres de Viver, notari de València, procurador de Isabel Gil Palomar i Berga, vidua de Blai Berga, cavaller de Morella, fa àpoca de 78 lliures, 5 sous que la vila de Vila-real li ha pagat pel principal de les 26 lliures, 5 sous d'un censal. Original, 197 x 152 mm. Llatí, humanística. Lluís Nicolau Vassiero, notari publici Valencie. 1563
313 Apoca. Jaume Cifre, prebere de Vila-real, canonge i procurador del clergat de Vila-real, fa àpoca de 185 sous que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 140 x 170 mm. Llatí, humanística. Hieroni Marc Mascarell, publici Regia autoritate notari. 1563
314 Apoca. Jaume Cifre, prebere de Vila-real, procurador del clergue de l'esglesia parroquial de la vila, fa àpoca de 200 sous que la vila de Vila-real li ha pagat, per un censal. Original, 162 x 137 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1563
315 Apoca. Jaume Blai Matamoros, notari, Jaume Asi, Lluís Gil, i Joan Cifre, jurats de Vila-real, patrons del benifet de l'esglesia parroquial de la vila, fan àpoca de 150 sous que la vila de Vila-real els ha pagat, per un censal. Original, 180 x 135 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1563
316 Apoca. Jaume Blai Matamoros, Jaume Ciffre i Joan Cifre, jurats de Vila-real i patrons del benifet eclesiastic de l'esglesia parroquial, fan àpoca de 300 sous que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal Original, 225 x 175 mm. Llatí, humanística. Gabriel Avinenet, publici Regia autoritate notari. 1563
317 Apoca. Francesc Vasques, peraire i botiguer de València, procurador de Gaspar de Castellví i Demont, cavaller de Valencia, arrendador dels drets de la sal al R.València, fa àpoca de 26 ll. 18 s. 6 d., que la vila de Vila-real li ha pagat pel principal del dret de la sal, per les cases bestiars tenda y carneceria. Original, 135 x 155 mm. Llatí, humanística. Pere Pau, notari publici Valencie. 1563
318 Apoca. Joaquim Serina, cavaller de València, clavari per a les viles reials del R.València del servei a sa Majestat de les corts de Montzó de 1552, fa àpoca de 105 lliures , 3 sous, 9 diners, que la vila de Vila-real li ha pagat per la talla (tagie) reial. Original, 145 x 175 mm. Llatí, humanística. Lluís Joan Vassiero, notari publici Valencie. 1564
319 Apoca. Miquel Nuno, cirurgià de València, fa àpoca de 22 lliures, 10 sous, 6 dinersque la vila de Vilareal li ha pagat, pel redit d'un censal. Original, 123 x 164 mm. Llatí, humanística. Lluís Joan Vassiero, notari publici Valencie. 1564
320 Apoca. Joan de Padilla, empedrador, resident en Vila-real, fa àpoca de 21 lliures que la vila de Vilareal li ha pagat, per les 287 dies que treballà empredrant la plaça de l'esglesia major de la vila i davant la casa de Jaume Blai Matamoros, Bernat Vives i Francesc Prumonyosa, a raó de 10 diner per estadi (mesura de longitut) Original, 140 x 130 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
321 Apoca. Miquel Guitard, veí de Vila-real, fa àpoca de 875 s. que la vila de Vila-real li ha pagat, per un censal. Original, 122 x 165 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
322 Apoca. Lucas Verguer, notari de València, en nom de Lluís Marcarell notari de Vila-real, collector dels serveis al rei aprobats a les corts de Monzó per al R.València, en l'any 1552, fa àpoca de 100 ll., que la vila de Vila-real li ha pagat pel sext pagament del dit servei. Original, 170 x 205 mm. Llatí, humanística.Pere Pau, notari publici Valencie. 1564
323 Apoca. Tomàs Mascarell, notari de Vila-real, fa àpoca de 27 ll. 2 d., que la vila de Vila-real li ha pagat per que done a Francesc Vasques, mercader de València i procurador de Gaspar de Castellví, collector del dert de la sal, de la present vila. Original, 117 x 163 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
324 Apoca. Miquel Rocafort notari de Vila-real fa àpoca de 200 s. que la vila de Vila-real li ha pagat, per un censal. Original, 163 x 117 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
325 Apoca. Miquel Rocafort, notari de Vila-real, fa àpoca de 200 s., que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 192 x 117 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
326 Apoca. Francesc Prunyonossa, mercader de Vila-real, tutor de Gabriel Prunyonossa, fa àpoca de 110 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 210 x 135 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
327 Apoca. Francesc Prunyonossa, mercader de Vila-real, tutor de Gabriel Prunyonossa, fa àpoca de 200 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 201 x 136 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
328 Apoca. Francesc Prunyonossa, mercader de Vila-real, tutor de Gabriel Prunyonossa, fa àpoca de 120 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 200 x 135 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
329 Apoca. Francesc Prunyonossa, mercader de Vila-real, tutor de Gabriel Prunyonossa, fa àpoca de 87 sous 6 d., que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 170 x 143 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
330 Apoca. Francesc Prunyonossa, mercader de Vila-real, tutor de Gabriel Prunyonossa, fa àpoca de 100 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 183 x 140 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
331 Apoca. Francesc Prunyonossa, mercader de Vila-real, tutor de Gabriel Prunyonossa, fa àpoca de 87 s. 6 d., que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 180 x 142 mm. Lllatí, humanística.Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
332 Apoca. Joana Figuera de Capcir, vidua de Pere Capcir, veïna de Vila-real, fa àpoca de 100 sous que la vila de Vila-real li ha pagat, per un censal. Original, 142 x 133 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
333 Apoca. Pere Torres de Viver, notari de València, procurador d'Isabel Gil Palomar i de Berga, vidua de Blai Berga, cavaller de Morella, fa àpoca de 54 ll. 9 s. 4 d., que la vila de Vila-real li ha pagat per 26 lliures,. 5 sous del redit d'un censal. Original, 137 x 160 mm. Llatí, humanística.Lluís Joan Vassiero, notari publici Valencie. 1564
334 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, fa àpoca de 15 ll. que la vila de Vilareal li ha pagat per un censal. Original, 130 x 141 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
335 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, fa àpoca de 200 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 130 x 142 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
336 Apoca. Francesc Joan Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, patró del benifet de l'esglesia parroquial de la vila, fa àpoca de 500 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 165 x 130 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
337 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, fa àpoca de 350 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 158 x 128 mm. Llatí, humanística. Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
338 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, fa àpoca de 100 sous, que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 125 x 140 mm. Llatí, humanística.Miquel Rocafort, publici civitatis et regni Valencie notari. 1564
339 Apoca. Pere Culla, argenter de València, fa àpoca de 40 ll. que la vila de Vila-real li ha pagat per 6 marcs d'argent que se li deuen. Original, 126 x 177 mm. Llatí, gòtica. Lluís Joan Vassiero, notari publici Valencie. 1567
340 Apoca. Pere Culla, argenter de València, fa àpoca de 50 ll. que la vila de Vila-real li ha pagat per completar aquelles 24 marcs d'or que se li deuen. Original, 125 x 140 mm. Llatí, gòtica. Lluís Joan Vassiero, notari publici Valencie. 1567
341 Apoca. Miquel Rosselló, perfumer de Vila-real, procurador de Pere Hieroni Prunyonosa, veí de Vilareal, fa àpoca de 87 s. 6 d. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 187 x 177 mm. Llatí, humanística.Gabriel Avinent, publici Regia autoritate notari. 1567
342 Apoca. Miquel Rosselló, perfumer de Vila-real, procurador de Pere Hieroni Prunyonosa, veí de Vilareal, fa àpoca de 87 sous 6 diners que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 190 x 175 mm. Llatí, humanística. Gabriel Avinent, publici Regia autoritate notari. 1567
343 Apoca. Gabriel Trovado, ex-arrendador dels dret generals, fa àpoca de 25 ll. 10 s. 6 d. que la vila de Vila-real li ha pagat per l'arrendament del dret reial de la sal, cases, carnisseria, ramats i tenda. Pel dret de les cases 23 lliures, 12 sous, 6 diners.; pels ramats 6 sous; per la carnisseria 1 lliura 15 sous. i per la tenda 2 sous. Original, 157 x 156 mm. Llatí, gòtica.Lluís Joan Vassiero, notari publici Valencie. 1567
344 Apoca. Miquel Rosselló, perfumer de Vila-real, procurador de Pere Hieroni Prunyonosa, veí de Vilareal, fa àpoca de 100 sous que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 177 x 175 mm. Llatí, humanística. Gabriel Avinent, publici Regia autoritate notari. 1568
346 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, fa àpoca de 1500 sous, 6 diners que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 175 x 168 mm. Llatí, humanística. Gabriel Avinent, publici Regia autoritate notari. 1568
347 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, fa àpoca de 300 sous. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 185 x 165 mm. Llatí, humanística. Gabriel Avinent, publici Regia autoritate notari 1568
348 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, fa àpoca de 100 sous. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 175 x 165 mm. Llatí, humanística. Gabriel Avinent, publici Regia autoritate notari. 1568
349 Apoca. Pere Culla, argenter de València, fa àpoca de 5057 sous, 3 diners que la vila de Vila-rea li ha pagat pel preu de 24 marcs d'argent per a l'esglesia parroquial de la vila, i per 6 diners d'or de la manufactura de una creu. Original, 126 x 163 mm. Llatí, gòtica. Gabriel Avinent, publici Regia autoritate notari. 1568
350 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, fa àpoca de 200 s. que la vila de Vilareal li ha pagat per un censal. Original, 168 x 165 mm. Llatí, humanística. Gabriel Avinent, publici Regia autoritate notari. 1568
351 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, patro del benifet de l'esglesia parroquial de Vila-real, fa àpoca de 500 sous que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 199 x 160 mm. Llatí, humanística. Gabriel Avinent, publici Regia autoritate notari. 1568
352 Apoca. Francesc Joan Cucaló de Montull, cavaller de Vila-real, fa àpoca de 350 s. que la vila de Vilareal li ha pagat per un censal. Original, 180 x 158 mm. Llatí, humanística. Gabriel Avinent, publici Regia autoritate notari. 1568
353 Apoca. Pere Torres de Viver, notari de València, procurador d'Isabel Gil Palomar i de Berga, vidua de Blai Berga, cabvaller de València, fa àpoca de 19 ll. 9 s. 4 d. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 111 x 184 mm. Llatí, gòtica.Lluís Joan Vassiero, notari publici Valencie. 1568
354 Apoques. Pere Torres de Viver, notari de València, procurador d'Isabel Gil Palomar i de Berga, vidua de Blai Berga, cavaller de València, fa dues apoques del que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal: l'una de 8 ll. 15 s., l'altra de 27 ll. 5 s.. Original [dos documents(, 203 x 187 mm. Llatí, gòtica. Lluís Joan Vassiero, notari publici Valencie. 1568
355 Apoca. Hieroni Munyós, doctor en teologia i Gaspar Gregori, fuster, veïns de València, fan àpoca de 44 ll. que la vila de Vila-real li ha pagat per 11 dies de treball en l'obra de la cort de la dita vila. Original., 65 x 160 mm. Llatí, humanística. Joan Jordà, publici regia autoritate notari. 1577
356 Apoca. Antoni Pedro, veí de La Mata, fa àpoca de 1125 s. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. I altres 75 s. pel mateix censal de 2000 s. Original, 170 x 197 mm. Llatí, humanística. Joan Jordà, publici regia autoritate notari. 1577
357 Apoca. Joan Balaguer, mercader de Vila-real, fa àpoca de 150 s. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 110 x 200 mm. Llatí, humanística.Joan Jordà, publici regia autoritate notari. 1578
358 Apoca. Francesca Figuera de Aranda, dona de Joan de Aranda, mercader de Vila-real, fa àpoca de 277 s. 8 d. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 153 x 220 mm. Llatí, humanística. Joan Jordà, publici regia autoritate notari. 1578
359 Testament de frai Francesc Montanyes, prior del monestir de Santa Barbara de Vila-real, de l'ordre del Carmen Original. 350 x 366 mm. Català. Humanistica. Falta part inferior 1585
360 Apoca. Joana Figuera de Capcir, vidua de Pere Capcir, veïna de Vila-real, fa àpoca de 120 sous. que la vila de Vila-real li ha pagat pee un censal. Original, 222 x 153 mm. Llatí, humanística. Gabriel Avinent, notari Regia autoritate notari. 1586
362 Apoca. Miquel Guitard, agricultor de Vila-real, procurador de Pau Pere, veí de La Mata, fa àpoca de 875 s. que la vila de Vila-real li ha pagat pee un censal. Original, 190 x 175 mm. Llatí, humanística. Gabriel Avinent, notari Regia autoritate notari. 1588
363 Apoca. Lluís Mascarell, Miquel Avinent i Joan Cifre, jurats de Vila-real i patrons del benifet de l'esglesia parroquial de Vila-real, fan àpoca de 300 sous. que la vila de Vila-real li ha pagat per un censal. Original, 200 x 158 mm. Llatí, humanística. Gabriel Avinent, notari Regia autoritate notari. 1588
365 Carregament de censal. El consell de la vila de Vila-real carrega un censal de 700 s. a Jaume Avinent pel preu de 700 ll. per tal de atendre a les necesitats alimenticies de la vila. Original, 725 x 580 mm. Llatí, humanística.Joan Hieroni Jordà, 1599
366 Privilegi reial. Privilegi de Carles II a Vila-real, eximint-la de tota inquisició dels oficials reials, igualment que ho és Morella, mitjançan el pagament d'un canon prèviament estipulat de 1849 lliures. Original. 210 x 310 mm, recto i verso. Llatí, cancilleresca. 370 s.d., s.l. Permuta. Aparici Espelt i Venguda, esposos, veïns de Vila-real, permuten unes cases amb estable, situades en Vila-real sota domini de la capellania amb 8 sous censal, per altres cases de Francesc Gimeno i Saurina, veïns de Vila-real, sota domini de 10 sous censals, situades també en Vila-real. Original, fragment, 332 x 420 mm. Llatí, gòtica. 1690

 

ARXIU MUNICIPAL DE VILA-REAL
Avg. Murà, 14. Vila-real
Teléfono: 964 54 72 20 - Fax: 964 54 72 21
Email:

  • Tenemos 1 invitado conectado
  • Viernes, 7 de Junio de 2019